Kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA


kvkk sözleşmesi

İşbu aydınlatma metni; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile ilgili Yönetmelikler, Tebliğler ve Kurul kararları doğrultusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu metinde; kişisel verilerinizi işleme amacımız, hangi kişisel verilerinizi hangi yöntemle, kvkk sözleşmesi hangi hukuki sebebe dayanarak işlediğimiz, kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimiz ve sahip olduğunuz haklarınız konularında detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu sebeple; aydınlatma kvkk sözleşmesi metnini dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Sürecindeki Temel İlkelerimiz ve Önceliklerimiz

Kişisel verilerinizi 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile 5651 sayılı “İnternet ancak Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında öngörülen usul ve esaslara uygun şekilde işleyerek korumaktayız. Kanun ancak kapsamındaki “kişisel veri” ifadesinin yalnızca gerçek kişilere ait olan verileri kapsadığını, tüzel kişilere ait “kişisel veri” tanımlamasının olmadığını ayrıca bildirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi; hukuka veya dürüstlük kurallarına ancak uygun, doğru bir şekilde ve güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlarımız doğrultusunda işlemekteyiz. Ayrıca kişisel verilerinizi veya işlediğimiz amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde ilgili mevzuatta öngörülen veya işlediğimiz amaç için ancak gereken süre kadar ancak muhafaza etmekteyiz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamındaki veya kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan ve yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu aydınlatma metninde yazılı kişisel veri işleme amacımız değiştiğinde ancak veri işleme faaliyetine başlamadan önce aydınlatma metnini güncelleyerek ve bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz.

 1. Tanımlar

Okumakta olduğunuz Aydınlatma Metninde ve Kanun’da yer alan teknik terimleri daha anlaşılabilir kılmak adına 6698 sayılı Kanun’a uygun, açık ve sade şekliyle aşağıda sıraladık:

Kişisel veri: Kimliği belirli olan veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi,

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerinizi işleyen, veri işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, verilerinizi korumak üzere kurulan veri kayıt sistemi altyapısını hazırlayan ve yöneten sorumluyu,

Sorumlusu temsilcisi: Türkiye’de yerleşik olmayan ve veri sorumlularını Kanun’da belirlenen şartlarla temsile yetkili Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiyi,

Kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için ve hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini,

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek ancak hale getirilmesi işlemini,

ifade eder.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Şartlarımız

Kanun’a göre kişisel veriler bazı istisnalar dışında ilgili kişinin ancak açık rızası ile işlenebilmektedir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir. Açık rıza olmadan işlenebilen kişisel veriler şu şekildedir;

 

4.İşlediğimiz Kişiler Verileriniz ve İşleme Gerekçelerimiz

Kişisel Verileriniz

İşleme Amaçlarımız Yasal/ Hukuki Sebep/ler Sistemimize Ulaştığı Ortam
T.C. Kimlik Numarası, İsim
Soyisim, Doğum Tarihi, EPosta, Yaşadığınız Şehir,
Kullanıcı Adı, Özgeçmiş,
Telefon Numarası, El Yazısı
ile günün tarihini içeren ve
Kimlikli Öz Çekim Fotoğrafı
Funnygnc.com forum sitemize üyeliğinizi gerçekleştirmek,
bilgilerinizi doğrulamak ve üyelik hesabınızı
onaylamak suretiyle üyelik sözleşmesinin
kurulması için asgari seviyede gerekli olması,
5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
makamlar tarafından talep edilmesi
durumunda bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi
Üyelik sözleşmesinin
kurulması ve ifası, 5651
sayılı Kanun’dan kaynaklanan
Yer Sağlayıcı Yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi için zorunlu
olması, Önceden aldığımız açık ve rızanız
www.funnygnc.com ve alt alan adları

T.C. Kimlik Numarası, İsim

Soyisim, Doğum Tarihi, EPosta, Yaşadığınız Şehir,
Kullanıcı Adı, Özgeçmiş,
Telefon Numarası, El Yazısı
ile günün tarihini içeren ve
Kimlikli Öz Çekim Fotoğrafı
Funnygnc.com forum sitemize üyeliğinizi gerçekleştirmek,
bilgilerinizi doğrulamak ve üyelik hesabınızı
onaylamak suretiyle üyelik sözleşmesinin
kurulması için asgari seviyede gerekli olması,
5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
makamlar tarafından talep edilmesi
durumunda bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi
Üyelik sözleşmesinin
kurulması ve ifası, 5651
sayılı Kanun’dan kaynaklanan
Yer Sağlayıcı Yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi için zorunlu
olması, Önceden aldığımız açık rızanız
www.funnygnc.com ve alt alan adları
IP Adresi, Trafik Verisi,
Çerezler, Kullanılan Cihaz,
İşletim Sistemi ve Tarayıcı
5651 ve 5237 sayılı Kanunlar gereği
adli ve idari makamlar tarafından talep
edilmesi durumunda bu yükümlülüğün
yerine getirilmesi,
Üyelerimizi/ Potansiyel üyelerimizi
daha yakından tanımaya ve bu
doğrultuda web sitemizin altyapısını
geliştirmek amacıyla meşru
menfaatimizin gerçekleştirilmesi
5651 sayılı Kanun çerçevesinde
Yer sağlayıcı olarak hukuki yükümlülüğümüzün
yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için
veri işlenmesinin zorunlu olması,
Önceden aldığımız açık rızanız
www.funnygnc.com ve alt alan adları
Özel Mesaj, Üye Notları,
Ceza Puanları ve Nedenleri
Üyelik hizmetinin ifası, 5651 ve 5237
sayılı Kanunlar gereği adli ve idari
makamlar tarafından talep edilmesi
durumunda bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi
Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması,
veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu
olması, Önceden aldığımız
açık rızanız
www.funnygnc.com ve alt alan adları
Profil Resmi, Sosyal
Temaslar ve Gruplar,
Resimler, Albümler, Meslek,
Konu ve Mesaj Altı İmza,
Banka Hesap Bilgileri,
Uzmanlıklar, Ticaret
Puanlama Sisteminde Yer
Alan Bilgiler (I-Trader Sistemi)
Funnygnc.com forum sitemizdeki üyelik
hizmetinden en üst seviyede
yararlanmak amacıyla üye tarafından
ihtiyari olarak bu bilgilerin sisteme
girilmesi ve alenileştirilmesi
Veri sahibinin kendisi
tarafından alenileştirilmiş
olması, Bir hakkın tesisi,
kullanılması veya
korunması için veri
işlemenin zorunlu olması,
www.funnygnc.com ve alt alan adları

 

 1.  
 1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması (Paylaşılması)

 2.  
 3. Üyelik girişi gerçekleştirilmediğinde IP Adresi ve Trafik Verisi ve Çerezler veya Kullanılan Cihaz ve İşletim Sistemi ve Tarayıcı gibi kişisel verileriniz fakat anonim olarak işlenmektedir. Bu veriler kişisel veri sahibi ile ilişkilendirilmeden, web sitemizin alt yapısının güçlendirilmesi, potansiyel üyelerimizi daha yakından tanımak gibi meşru menfaatlerimiz doğrultusunda anonim olarak işlenmektedir. Web sitemizi üyelik girişi yapmadan kullanmaya devam etmeniz halinde bu verilerin anonim olarak işlendiğini kabul etmiş sayılmaktasınız.
 4. kvkk 

Kişisel verilerinizi bu metinde yazılı işleme fakat şartlarının yanında fakat Veri sorumlusu ve yer sağlayıcı olarak kanunda belirtilen sebeplerle ve hukuki yükümlülüğümüzü veya kvkk sözleşmesi  yerine fakat getirmek amacıyla ve meşru menfaatlerimizle sınırlı olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımızla, partnerlerimizle, hukuki/ ticari çözüm ortaklarımızla ve adli/idari makamlarla paylaşmaktayız. Sayılan fakat bu sebeplerle yaptığımız paylaşımlar funnygnc’nin denetiminde olup kişisel ancak verilerinizin paylaşılması ancak konusunda veri güvenliğinize en üst seviyede önem veriyoruz. Tüm paylaşımlarımız fakat 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun ve şekilde, yeterli önlemler alınarak ve yeterli koruma sağlanarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz reklam anlaşmaları, ticari kampanyalar ve için fakat iş ortaklarımızla da Kanun’a uygun şekilde paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 5651 sayılı yasadan kaynaklanan ve  yükümlülüklerimizin veya sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesidir. Amacıyla fakat idari/ adli makamlar tarafından ancak talep edilmesi  ve halinde kişisel verileriniz bu makamlarla da paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verilerinizi, aydınlatma veya metninde fakat yazılı işleme taahhüdümüz ve ilkelerimiz kapsamında tüm gerekli güvenlik tedbirlerini alarak web sitemizin alt yapısını ve onarmak, stabil fakat kılmak ve geliştirmek için yurtdışında bulunan teknik ekip, yazılım uzmanları, fakat altyapı uzmanları ve kvkk sözleşmesi veri tabanı uzmanları ve grafik tasarım ancak ekibi gibi dış hizmet sağlayıcılarımızla, reklam ancak anlaşmaları, ticari kampanyalar ve  ancak için iş ortaklarımızla meşru menfaatlerimiz doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde paylaşmaktayız.

 1. Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi

https://www.funnygnc.com/Kişisel verileriniz fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde fakat yerleşik Veri Sorumlusu funnygnc sorumluluğunda işlenmektedir. funnygnc, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından Kanun’da yazılı konularda temsil edilmektedir. Veri Sorumlusu veya Temsilcisi’ne ait iletişim bilgileri şöyledir;

FUNNYGNC adına Veri Sorumlusu Temsilcisi

E-Posta: destek@funnygnc.com

 1. Veri Sahibi Olarak ve Bilgi Edinme Hakkınız, Başvuru Şekli ve Cevap6698 sayılı Kanun’un 11. maddesine ve 10.03.2018 tarihli 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ’e göre veri sahibi ve olarak veri sorumlusu funnygnc’ye Veri Sorumlusu Temsilcisi kvkk sözleşmesi vasıtasıyla başvuru hakkına sahipsiniz. Başvurunuzu Türkçe yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilirsiniz. Başvuru çünkü yaparak aşağıda yazılı haklarınızı kullanabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin tarafımızca ve işlenip ve fakat işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
 2. Eğer kişisel verileriniz ancak işlenmişse buna ilişkin detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
 3. İşlenme amacını ve verilerinizin amacına ve uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
 4. Verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında ve aktarıldığı (paylaşıldığı) üçüncü kişileri öğrenmeyi talep edebilirsiniz.
 5. Verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse çünkü düzeltilmesini isteyebilirsiniz.

 

Başvuru ve Esasları

Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi; web sitemize ancak üyelik ve sırasında veya girdiğiniz ve bu suretle veri kayıt sistemimizde için veya kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak iletmeniz gerekmektedir. Yapacağınızı başvuruda;

 1. Adınız, soyadınız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ancak iseniz ve fakat T.C. kimlik numaranız, yabancı uyruklu ve iseniz uyruğunuz, pasaport ve numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 3. Tebligata esas yerleşim ancak yeri veya iş yeri adresiniz,
 4. Varsa bildirime esas başkaca elektronik posta    adresiniz, telefon ve faks numaranız,
 5. Talep konusu

yer almalıdır. Ayrıca, talep konunuza veya ilişkin bütün bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz. Yaptığınız başvuru e-posta adresimize iletildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir

.

 1. Yürürlük

Okumakta olduğunuz aydınlatma metni www.funnygnc.com web sitemiz çünkü için mevzuata uygun şekilde hazırlanmış olup ihtilaf halinde ya da uygulamadaki çelişkilerde 6698 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuat düzenlemeleri dikkate alınacaktır. Aydınlatma metni, çünkü gereklilik halinde ve güncellenebilecek olup güncellendiğinde yeni aydınlatma metnine web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz

Yeniden Hoşgeldin

Aşağıdan hesabınıza giriş yapın

Yeni hesap oluştur!

Kayıt için aşağıdaki formları doldurun

Parolanızı alın

Şifrenizi sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.